خدمات تلگرام و اینستاگرام

ممبر پاپ آپ کانال تلگرام

 • ۵۰۰ ممبر ۳۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰ ممبر ۷۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۲۱۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۲۸۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

ممبر فیک گروه تلگرام

 • ۱۰۰۰ ممبر ۱۵,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۳۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۴۵,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۷۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۷۵۰,۰۰۰ تومان

ممبر اجباری کانال تلگرام

 • ۱۰۰۰ ممبر ۲۵,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۷۵,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۱۲۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ,۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی گروه تلگرام

 • ۱۰۰۰ ممبر ۲۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۴۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۸۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ممبر اد قفلی کانال تلگرام

 • ۱۰۰۰ ممبر ۳۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۹۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ممبر پروکسی کانال تلگرام

 • ۵۰۰ ممبر ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰ ممبر ۲۸۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۵۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۸۴۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۵۰۰۰ ممبر ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ممبر فیک کانال تلگرام

 • ۱۰۰۰ ممبر ۱۵,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۳۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۴۵,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۷۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۷۵۰,۰۰۰ تومان

فالوور ایرانی اینستاگرام

 • ۱۰۰۰ فالوور ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ فالوور ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ فالوور ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ فالوور ۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ فالوور ۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ فالوور ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ فالوور ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ فالوور ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آخرین دیدگاه‌ها